Jesteśmy płytą dynamiczną
Numer serwisowy +48793049094
Zapytanie o cenę!

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

1. Postanowienia ogólne

Nasze ogólne warunki handlowe obowiązują w stosunku do wszelkich obecnych i przyszłych ustaleń między nami a Klientem, również wtedy, gdy w sposób jednoznaczny nie zaprzeczymy brzmiącym inaczej warunkom zakupu lub poświadczeniom przeciwnym, które niniejszym odrzucamy.

2. Oferta i zawarcie umowy

Nasze oferty są ofertami bez zobowiązań. Zlecenia i dodatkowe porozumienia umowne wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważn ości. Dotyczy to również zmian i uzupełnień umowy lub warunków, jak również poprawek i napraw.

3. Ceny

3.1. Nasze ceny opierają się na niezmiennych kosztach materiałów i robocizny. Zakładają one ponadto wykonanie przez nas świadczeń bez zakłóceń.

3.2. Jesteśmy uprawnieni do tego, by przeszacować nasze ceny obowiązujące w dniu dostawy, o ile cena nie została ustalona jako stała cena z określonym terminem.

3.3. Nasze dane dotyczące cen są każdorazowo cenami netto plus każdorazowo obowiązujący ustawowy podatek VAT.

3.4. Nasze ceny obowiązują loco fabryka bez opakowania.

4. Dostawa, termin dostawy

4.1. Ustalone terminy dostaw nie są wiążące, o ile nie zostanie ustalone inaczej.

4.2. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się w dniu, w którym dochodzi do porozumienia z Klientem a nami poprzez pisemne potwierd zenie zlecenia dotyczące zamówienia i wszelkich technicznych szczegółów. Zachowanie terminu dostawy zakłada terminowy wpływ wszelkich dostarczanych przez Klienta dokumentów, wymaganych zezwoleń, dopuszczeń, terminowe wyjaśnienie i atwierdzenie planów, zachowanie ustalonych warunków płatności i pozostałych zobowiązań. Jeśli zobowiązania te nie zostaną terminowo wykonane, wówczas termin dostawy zostanie odpowiednio przedłużony. Dotyczy to również zmiany zamówienia dokonanej po zawarciu umowy. Termin dostawy jest zachowany, jeśli do momentu upływu jego biegu przedmiot dostawy opuścił zakład lub poinformowano o jego gotowości do wysyłki.

4.3. Jeśli dostawa opóźnia się z powodu, za który nie ponosimy odpowiedzialności, wówczas termin dostawy wydłuża się w odpowi ednim wymiarze, co najwyżej jednak o trzy miesiące; w przypadku bardzo dużej zwłoki zarówno Klient jak i my jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy. Nie ponosimy odpowiedzialności w szczególności za niemożliwe do przewidzenia przeszkody, strajk, lokaut, jak również nieterminowe zaopatrzenie przez naszych poddostawców.

4.4. Jeśli termin dostawy nie zostanie dotrzymany z powodu, za który jesteśmy odpowiedzialni, wówczas Klient może odstąpić od umowy lub żądać odszkodowania za niewykonanie umowy tylko wtedy, gdy – o ile nie ustał interes w wykonaniu umowy – wcześniej wyznaczył nam pod groźbą odrzucenia dodatkowy termin wynoszący co najmniej sześć tygodni i termin ten upłynął w sposób bezskuteczny. O ile zleceniodawca skorzysta ze swojego prawa do żądania odszkodowania z powodu niewykonania umowy, wówczas jego roszczenia ograniczają się do szkód możliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy, o ile nie można zarzucić nam zamiaru lub rażącego niedbalstwa.

4.5. Jeżeli Klient w wyniku zwłoki, która powstała z naszej winy, dozna szkody, wówczas jest on uprawniony pod warunkiem wyłączenia dalszych roszczeń odszkodowawczych do żądania odszkodowania za zwłokę. O ile nie można zarzucić nam zamiaru lub rażącego niedbalstwa, wówczas wynosi ono za każdy pełny tydzień opóźnienia 0,5% w całości, ale co najwyżej 5,0% od wartości tej części całkowitej dostawy, która w wyniku zwłoki została przekazana do dyspozycji nieterminowo lub niezgodnie z postanowieniami umowy.

5. Ważność rekalibracji

5.1. O ile uzgodniono z Klientem ponowną kalibrację, winna być ona dokonana najpóźniej 12 miesięcy od daty zakupu urządzenia. Aby zapewnić precyzyjną dokładność pomiarów naszych cennych urządzeń oraz zapewnić zgodność z wymaganiami przepisów kontrolnych TP BF StB część B8.3, uzgodniony harmonogram kalibracji musi być dotrzymany, ponieważ po upływie 12 miesięcy od daty zakupu uzgodniona kalibracja traci ważność. Obowiązkiem Klienta jest nadesłanie w ciągu 12 miesięcy do Terratest GmbH. Datą zakupu jest data faktury.

6. Przejście odpowiedzialności i wysyłka

6.1. Wysyłka następuje każdorazowo – również w przypadku ustalenia dostawy franco fracht – na odpowiedzialność Klienta. Odpowiedzialność przechodzi na Klienta w momencie załadunku towaru na środek transportu, najpóźniej z momentem opuszczenia naszego zakładu.

6.5. Wysyłka następuje zasadniczo za opłatą i nie jest ubezpieczana. Na pisemne żądanie Klienta na jego koszt zawierane jest ubezpieczenie od transportu, awarii i uszkodzeń, kradzieży i pożaru.

7. Rękojmia

7.1. Jako przyrzeczone obowiązują tylko takie właściwości, które w sposób jednoznaczny określiliśmy w formie pisemnej.

7.2. Każdą dostawę należy niezwłocznie sprawdzić pod względem wad. Reklamacje zgłoszone muszą zostać na drodze listu poleconego niezwłocznie, najpóźniej w ciągu jednego tygodnia po otrzymaniu towaru. Wady, których nie można wykryć w tym terminie nawet przy dokładnej kontroli, o ile takie wystąpiły, należy zgłosić niezwłocznie na drodze listu poleconego.

7.3. W przypadku reklamacji Klient jest zobowiązany na własny koszt przechowywać towar w należyty sposób do momentu załatwienia reklamacji z tytułu wad. Przyznaje on nam prawo skontrolowania zareklamowanych wad na miejscu. Jeśli zamawiający dokona zmian lub napraw reklamowanego towaru bez naszego zezwolenia, wówcza s traci on przysługujące mu prawo rękojmi.

7.4. W przypadku uzasadnionych reklamacji wad możemy zgodnie z naszym wyborem bezpłatnie usunąć wady, bezpłatnie dostarczyć towar zastępczy lub zwrócić zaksięgowaną kwotę za reklamowaną dostawę. W przypadku dostaw zastępczych lub zwrotu zaksięgowanej kwoty przysługuje nam roszczenie o wydanie wadliwego towaru. Na wykonanie poprawek względnie zrealizowanie dostawy zastępczej wyznacza się nam termin sześciu tygodni. Jeśli poprawka nie powiedzie się lub dostawa zastępcza ponownie będzie wadliwa, wówczas należy na nasze żądanie zapewnić nam jeszcze jedną możliwość dokonania poprawek lub zrealizowania dostawy zastępczej w ciągu trzech tygodni. Tylko wtedy, gdy nie wykonamy wymienionych powyżej przejętych przez nas zobowiązań wynikających w tytułu rękojmi we wskazanym terminie lub, gdy ponowna poprawka nie powiedzie się, wówczas zleceniodawca jest uprawiony do tego, by żądać odpowiedniego obniżenia ceny kupna lub unieważnienia umowy sprzedaży.

7.5. O ile nie istnieją roszczenia z tytułu braku właściwości przyrzeczonej, wówczas Klientowi poza wcześniej wymienionymi roszczeniami z tytułu rękojmi nie przysługują żadne inne roszczenia z tytułu rękojmi, w szczególności żadne roszczenia odszkodowawcze.

8. Odpowiedzialność

Wyłącza się roszczenia odszkodowawcze wobec nas wynikające z winy spowodowanej negocjacjami dotyczącymi umów, z wadliwego wykonania umowy poprzez działanie lub działania niedozwolonego, o ile nie mamy do czynienia z zamiarem lub rażącym niedbalstwem.

9. Płatność, potrącenia

9.1. W przypadku przekroczenia ustalonego terminu płatności względnie w przypadku zwłoki naliczane są odsetki za zwłokę w wysokości 6,0% powyżej każdorazowo obowiązującej stopy dyskontowej Niemieckiego Banku Federalnego; zastrzega się dochodzenie dalszych szkód. Wpływające płatności zalicza się na poczet najstarszych niezapłaconych jeszcze wierzytelności. Odliczenie pieniędzy ze skonta zakłada, że na koncie Klienta nie ma więcej żadnych niezapłaconych wierzytelności. Jeśli Klient popadnie wobec nas w zwłokę ze zobowiązaniem dotyczącym płatności, wówczas wszelkie niezapłacone wierzytelności – również w przypadku odroczenia – muszą zostać zapłacone w trybie natychmiastowym. To samo obowiązuje w przypadku niewykupienia czeków lub weksli. Wstrzymanie płatności, postępowanie układowe lub upadłość Klienta. Weksle i czeki zostają przyjmowane w celu uiszczenia zapłaty, za co koszty ponosi Kli ent. Nie przyjmujemy żadnych zobowiązań do terminowego przedłożenia lub zgłoszenia protestu. Zastrzega się prawo do odrzucenia lub zwrotu weksli lub czeków.

9.2. O ile ustalono płatność ratalną, a dłużnik zalega z ratą płatności, cała kwota jest natychmiast wymagalna.

9.3. Klient może dokonywać potrącenia swoich roszczeń z naszych roszczeń tylko wtedy, jeśli zostaną one stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu lub zostaną uznane przez nas za bezsporne.

9.4. Klientowi nie przysługuje prawo zatrzymania. Jeśli w przypadku Klienta zajdą okoliczności, które pozwolą wnioskować znaczące pogorszenie stanu majątkowego zleceniodawcy po zawarciu umowy, wówczas jesteśmy uprawnieni do tego, by dostarczyć towar tylko po wpłaceniu zaliczki lub za pobraniem. Jeśli Klient nie zastosuje się do tego żądania w odpowiednim terminie, wówczas jesteśmy uprawnieni do tego, by odstąpić od umowy lub żądać odszkodowania z tytułu niewykonania umowy.

10. Zastrzeżenie prawa własności rzeczy sprzedanej

10.1. Wszelkie dostarczone przez nas towaru pozostają do momentu ostatecznej zapłaty naszą własnością i to również wtedy, gdy wierzytelności powstaną dopiero po zrealizowaniu dostawy. Dotyczy to również sytuacji, w których uiszczono płatność za określone dostawy. W przypadku rachunku bieżącego zastrzeżona własność uznawana jest za zabezpieczenie naszej każdorazowej wierzytelności wynikającej z salda.

10.2. Klient nie może zastrzeżonego towaru ani oddać w zastaw ani przewłaszczyć jako zabezpieczenie. W przypadku zastawu jak również zajęcia lub pozostałych interwencji osób trzecich odnoszących się do naszego majątku lub naszych praw do zabezpieczenia Klient zobowiązany jest niezwłocznie złożyć zawiadomienie. Ewentualne koszty interwencji ponosi Klient.

10.3. Klient zobowiązany jest przechowywać dla nas zastrzeżony towar w sposób dbały, utrzymywać go w należytym stanie i natychmiast zlecić wykonanie koniecznych do wykonania napraw. Na nasze żądanie należy nam w każdym momencie umożliwić każdorazowo w miejscu magazynowania inwentaryzację i dokonanie dostatecznego o znakowania towaru zastrzeżonego. Klient jest zobowiązany przechowywać towar zastrzeżony ciągle w pełni ubezpieczony od zwyczajowych ryzyk i potwierdzić to nam na żądanie. Klient ceduje niniejszym na nas swoje ewentualne roszczenia z tytułu ubezpieczenia w ramach przysługujących nam wierzytelności. Na koszt Klienta możemy przechowywać swój towar w sposób odseparowany, oznaczać go lub odebrać jak również zabronić wszelkiego dysponowania towarem.

10.4. O ile odbierzemy towar na podstawie zastrzeżenia prawa własności, wówczas wyłącza się możliwość odstąpienia.

10.5. O ile Klient handluje naszymi wyrobami jest on uprawiony do zbycia towaru zastrzeżonego w ramach jego prawidłowego obrotu handlowego. Prawidłowy obrót handlowy nie ma miejsca, gdy w przypadku zbycia Klienta wyłączona jest możliwość scedowania jego wierzytelności na rzecz osób trzecich. Wierzytelności Klienta przy dalszym zbycie naszej własności zastrzeżonej zostają scedowane na nas łącznie z wszelkimi prawami pokrewnymi już w momencie zawarcia umowy. Cesja następuje w wysokości kwoty rachunku naszej dostawy plus opłaty za zabezpieczenie w wysokości 20%. Klient jest uprawniony do tego, by przeniesione na nas wierzytelności ściągać dla nas tak długo, jak długo w sposób należyty wywiązuje się on w stosunku do nas ze swoich zobowiązań płatniczych. Jesteśmy jednak uprawnieni do tego, by odwołać to upoważnienie i żądać dla nas uiszczenia zapłaty, jeśli Klient popadnie w zwłokę.

11. Reklama

Nasi Klienci zezwalaja nam do wykorzystania ich własnego znaku firmowego do celów reklamowych i prezentacji naszych produktów i usług bez osobnego wynagrodzenia.

12. Miejsce spełnienia świadczenia, właściwość miejscowa sądu, prawo obowiązujące, częściowa nieważność

12.1. Jeśli stroną umowy jest kupiec, osoba prawna lub jednostka publiczno-prawna, uzgadnia się, że dla wszystkich roszczeń związanych lub wynikających z tej umowy sądem właściwym jest Amtsgericht Wedding (w Berlinie) lub Landgericht Berlin (w przypadku, gdy sądem właściwym dla sporu jest Landgericht). To samo dotyczy osób, które nie posiadają ogólnej właściwości miejscowej sądu w Niemczech, które po zawarciu umowy zmienią miejsce zamieszkania lub których miejsce stałego pobytu w momencie wytoczenia powództwa nie jest znane.

12.2. Właściwość miejscową również w kwestiach weksli i czeków, jak również środków, które służą zabezpieczeniu, posiada sąd Oranienburg. Jesteśmy jednak również uprawnieni do tego, by wystąpić na drogę sądową przed sądem właściwym dla siedziby Klienta.

12.3. W przypadku wszelkich sporów obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyjątkiem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (niem. kodeks cywilny 1; 1989/ll, str. 586 i następne), wiążąca jest niemiecka wersja naszych Ogólnych Warunków Handlowych (AGB).

12.4. W przypadku gdy niektóre postanowienia niniejszych warunków dostaw i płatności są nieskuteczne, skuteczność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.

Lehnitz, 30.04.2012